Reapertura del Rocódromo de Riazor (Lectura obligatoria)

Nos ha llegado este email del Ayuntamiento que reproducimos tal cuál:

<<Buenos días,

Con motivo de la apertura del Rocódromo del Frontón de Riazor a partir del día 5 de noviembre, será de obligado cumplimiento, lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal nº 15-2018–Reguladora de la tasa por la prestación de  servicios en las instalaciones Deportivas Municipales:

https://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/ordenanza-fiscal-n-15-2018-reguladora-de-la-tasa-por-la-prestacion-de-servicios-en-las/contenido/1453638586682?argIdioma=es

https://www.coruna.gal/descarga/1453638586682/OF-N15-BILINGUE-2018.pdf

La misma recoge las tasas de utilización de esta instalación deportiva (breve detalle):

6 Rocódromo (los usos serán de 2 horas)

Solo para actividades físicas

6.1 Abono (20 usos/persona) ……………………… 15,45 €

6.2 entrada diaria ……………………………… 1,55 €

La adquisición de abono y/o entrada deberá realizarse en las ventanillas de atención al público de: C.D. Riazor, Polideportivo del Barrio de las Flores (martes y jueves) y C.D. La Torre (lunes, miércoles y viernes) en horario de 08,00 a 14,00 horas, siendo imprescindible la presentación de la licencia federativa en vigor del deportista y del DNI, en el momento de efectuar el pago que, se realizará en efectivo.

Se recuerda el punto 23. de la Normativa de Uso de las instalaciones deportivas municipales aprobadas en la Junta de Gobierno Local el 20 de julio de 2007

23. NORMAS PARA EL USO DEL ROCÓDROMO

23.1. Para hacer uso del rocódromo individual, “uso libre”, será obligatorio estar federado en la Federación de Montañismo y ser mayor de edad.

23.2. Los menores de edad federados en la Federación de Montañismo vendrán siempre acompañados de un adulto con licencia federativa de la Federación de Montañismo, el cual se identificará ante el personal de la instalación como responsable del menor.

23.3 Es obligatorio la presentación de la correspondiente licencia federativa de montañismo en vigor, DNI (o doc. legal similar), y el recibo del abono de tasas, y en su caso la tarjeta de acceso municipal correspondiente.

23.4 Es obligatorio utilizar la instalación con material y la indumentaria específica.

23.5 Es obligatorio mosquetear todos los seguros de una via.

23.6 Se recomienda el uso del casco homologado para la escalada.

23.7 Está totalmente prohibido cambiar las presas de lugar o posición, aflojar las presas y modificar itinerarios sin previa autorización. Los cambios que deban ser realizados por la federación para los correspondientes campeonatos deberán ser solicitados por registro.>>

Resultados II Copa Galega Clubes de Escalada en Bloque

La 2ª y última Prueba de la II Copa Gallega de Clubs de Escalada en Bloque tuvo lugar en Ourense el pasado sábado.

Este año la Copa de Clubs se la ha llevado Asesou, seguido de Indoorwall Club de Escalada de Santiago de Compostela y en tercer lugar se produjo un empate a puntos entre AMI (Agrupación de Montañeiros Independientes) de A Coruña y Club Montañeiros Celtas de Vigo compartiendo puesto en el pódium.

PODIUMS PRUEBA OURENSANA DE LA COPA GALEGA DE CLUBES:
MASCULINO ABSOLUTO:
1º Carlos Marqués (Club Alpino Berciano)
2º David Morán (AMI)
3º Adrián Álvarez (Indoorwall Club de Escalada)

FEMENINO ABSOLUTO:
1º Erica González (Club Alpino Berciano)
2º Lucía Sousa(Asesou)
3º Sabela Córdoba (Aramon)

MASCULINO SUB 18:
1º David Álvarez (Indoorwall Club de Escalada)
2º Xavier Carballo (Aramon)
3º Xoel García (Sociedad Montaña Artabros)

FEMENINA SUB 18:
1ª Estela Miles (Club Peña Trevinca)
2ª Araceli Fernández (Club Peña Trevinca)
3ºDafne Sousa (Asesou)

PODIUMS COPA GALEGA DE CLUBES (RESULTADO FINAL DE LA SUMA DE LAS DISTINTAS PRUEBAS):
MASCULINO ABSOLUTO:
1º David Morán (AMI)
2º Fausto Blanco (AMI)
3º Carlos Marqués (Club Alpino Berciano)

FEMENINO ABSOLUTO:
1º Erica González (Club Alpino Berciano)
2º Victoria Bello (Artabros)
3º Sabela Córdoba (Aramon)

MASCULINO SUB 18:
1º David Álvarez (Indoorwall Club de Escalada)
2º Mateo Toro (Indoorwall Club de Escalada)
3º SantiagoFranco (Indoorwall Club de Escalada)

FEMENINA SUB 18:
1ª Estela Miles (Club Peña Trevinca)
2ª Miriam Caiña (Asesou)
3ºDafne Sousa (Asesou)

PODIUM POR CLUBS EN LA COPA GALEGA DE CLUBES
1º ASESOU (OURENSE)
2º INDOORWALL CLUB DE ESCALADA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
3º EMPATE ENTRE CLUB MONTAÑEIROS CELTAS (VIGO) Y AGRUPACIÓN DE MONTAÑEIROS INDEPENDIENTES AMI (A CORUÑA)

Gracias a David Morán, Fausto Blanco, Pablo López, Noa, Iría, Hector,
Miguel y Diego por representar al AMI

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DA SEMANA DA MONTAÑA DA CORUÑA

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DA SEMANA DA MONTAÑA DA CORUÑA

Presentamos a primeira edición deste concurso de fotografía, no que buscamos imaxes relacionadas coas actividades deportivas desenroladas ao aire libre.

Data límite 31 Outubro 2018

Será válida calqueira disciplina deportiva realizada no campo, no monte ou a montaña, tales como sendeirismo, alpinismo, escalada, espeleoloxía…

1 PARTICIPANTES:

Sen límite de idade, toda persoa (adult@, ou menor) de calqueira nacionalidade pode participar no concurso.

Quedan excluidas da participación neste concurso calqueira persoa que colabore de maneira directa na organización do concurso, así como os membros do xurado.

2 IMAXES:

Un máximo de dúas (2) fotografías por cada participante, presentadas en formato JPEG, cunha resolución de 300 ppp, cunha dimensión mínima no lado menor de 20 cm, e cun tamaño NON inferior a 2 mb.

Non se admitirá ningunha fotografía cuxos dereitos de propiedade intelectual non pertenzan íntegramente e sen excepción á propia persoa participante no concurso. As personas participantes garantizan que as fotografías presentadas ao Concurso, son da súa autoría e se fan plenamente responsables do seu contido.

Para as fotografías nas que aparezan persoas recoñecibles, os concursantes deberán ter autorización das mesmas. A organización resérvase o dereito a pedir unha autorización por parte das mesmas, para o uso da súa imaxe.

As fotos enviaranse por email á dirección de correo electrónico: c.f.semanadamontanacoruna@gmail.com

3 PRESENTACIÓN:

Ao enviar as imaxes por correo electrónico, indicarase ademais, o número de teléfono do participante.

Aquelas imaxes que non se axusten ao tamaño indicado o que tengan marca de agua, serán rexeitadas.

4 ORGANIZACIÓN E XURADO:

Estará composto por cinco (5) persoas vinculadas directamente aos eidos da fotografía e/ou a montaña:

Este seleccionará 20 imaxes da totalidade das presentadas a concurso, entre as que fallará as tres (3) imaxes gañadoras.

As fotos seleccionadas serán expostas en soporte físico e/ou dixital durante a celebración de A Semana da Montaña da Coruña.

A organización resérvase o dereito de descartar e excluir do concurso as fotografías presentadas nos siguientes casos:

– Cando as fotografías non cumplan con algún dos puntos contidos nos requisitos de participación.

– Cando as fotografías non se adapten á temática do concurso.

– Cando as fotografías poideran resultar de mal gusto u ofensivas polo seu contido a xuízo da organización.

– Cando as fotografías non reúnan un mínimo de requisitos de calidade técnica ou artística a xuízo da organización.

– Cando as fotografías no alcancen el mínimo establecido en los requisitos técnicos.

– Cando se trate de fotografías que resultaran premiadas noutros concursos de Fotografía.

5 FALLO:

O fallo do xurado será inapelable, no cabendo impugnación algunha e, se hubiese lugar, decidirá sobre cualqueira incidencia que pudiese presentarse.

Comunicarase a os gañadores a través do correo electrónico desde o que se enviaron as imaxes.

6 PREMIOS:

Haberá un 1º premio cun valor de 300 € en artigos de montaña.

Haberá un 2º premio cun valor de 200 € en artigos de montaña.

Haberá un 3º premio cun valor de 100 € en artigos de montaña.

Ningún participante poderá recibir máis de un (1) premio.

A entrega de premios realizarase na última proxección audiovisual de A Semana da Montaña da Coruña.

7 PRAZO DE PRESENTACION DE OBRAS:

As persoas participantes poderán presentar súas obras entre o 15 de Xuño e o 30 de Outubro de 2018 (ambos inclusive) no correo electrónico especificado en el apartado 2 das presentes bases. Os nomes dos gañadores dos premios, faranse públicos nas plataformas dixitais de Ártabros, AMI e Cume Norte.

Esperamos as vosas fotos!!

OBSERVACIÓNS:

A organización poderá reproducir/distribuir as imaxes presentadas ao concurso, sempre e cando sexa sin ánimo de lucro e/ou con fins solidarios ou de cara á promoción de futuras actividades deportivas vinculadas á montaña. Se isto sucediese, a organización estará obrigada a indicar a identidade do aut@r/autores da/s imaxe/s que se reproduzan/distribúan.

@s participantes serán totalmente responsables de que non existen dereitos de terceiros sobre as imaxes presentadas, así como toda reclamación por dereitos de imaxe.

A organización delega nos membros do jurado a valoración daquelas imaxes que presenten cualqueira tipo de manipulación dixital que, segundo o seu criterio, poda desvirtuar o valor da misma.

Os datos personais facilitados polos concursantes serán tratados de conformidade ao establecido na Normativa Europea de Protección de Datos, a través do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

O feito de participar neste concurso implica a total aceptación das súas bases.

Calquera dúbida ou solicitude de información, na dirección de correo electrónico: c.f.semanadamontanacoruna@gmail.com

 

Resumen de la salida a Teverga y Quirós Septiembre 2018

Ya tenemos las fotos de la primera salida que la Escuela de Escalada y Montaña de Adultos realizó a Asturias los días 29 y 30 de septiembre, los participantes de los cursos de escalada del AMI se desplazaron pudiendo probar a escalar en las escuelas de Quirós y Teverga, acompañados por el Técnico de la Escuela Pablo Lopez Sixto.

Lotería Navidad AMI 2018

Ya tenemos número para la lotería de navidad 2018, a qué estás esperando para conseguir uno 😉

Los interesados en comprarla pueden perseguir a Mariquiña, o acercarse a CumeNorte en la C/ Panaderas y comprarla.

Una vez puesto esto y captada tu atención recordar que el día 20 de Outubro Compe en Ourense, organiza Asesou